Vloge in obrazci

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od predpisanega (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za izvedbo gradnje v cestnem telesu in/ali njegovem varovalnem pasu (word obrazec)
 • Sklep za določitev odškodnine za služnost v letu 2013 – zvišanje DDV (sklep)
 • Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (pdf obrazec)
 • Zahteva za izdajo mnenja ( pdf obrazecpovezava do programa za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije)
 • Vloga za izdajo soglasja Mestne občine Kranj k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (pdf obrazec, excel obrazec)
 • Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka (word obrazec)
 • Zahteva za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo – za obstoječe objekte (word obrazec)
 • Obrazec za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za kanalizacijo za obstoječe objekte (obrazec)
 • Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov (word obrazec)
 • Zahteva za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (obrazec)
 • Zahtevek za izdajo potrdila o predkupni pravici (obrazec)
 • Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – poslovni prostori (word obrazec)
 • Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – stanovanjski prostori (word obrazec)
 • Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom (word obrazec,, seznam v pooblaščencev za meritve hrupa-pdf)
 • Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom (word obrazec)
 • Vloga za izdajo potrdila o parcelaciji na stavbnih zemljiščih (obrazec)
 • Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča (word obrazec)
 • Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (word obrazec)
   

URAD ZA TEHNIČNE ZADEVE

 • Obrazec za uporabo prostorov Mestne občine Kranj (Obrazec: pdfword)

SLUŽBA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

 • Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči (Obrazec 1)
 • Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči (Obrazec 4)
 • Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo, povzročene po naravni nesreči (Obrazec 5)
 • Navodilo URSZR (navodilo)

URAD ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 • Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti avto-taksi prevozov (word obrazec)
 • Vloga za dovoljenje za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju za pešce (e-vloga)
 • Vloga za pridobitev dovolilnice oz. čip kartice za izredni prevoz (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste (word obrazec)
 • Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči (obrazecpojasnila)
 • Seznam kultur (pdf obrazec)
 • Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja za gradnjo dovoznega priključka za občinsko cesto (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti (word obrazec)
 • Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala (word obrazec)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za posamezne priložnosti (word obrazec)
 • Vloga za podaljšanje časa trajanja prireditve (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja k gradnji enostavnih objektov v varovalnem pasu občinskih cest (word obrazec
 • Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln. (word obrazec)

URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloga)
 • Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (obrazec)
 • Vloga za enkratni denarni prispevek za novorojence v Mestni občini Kranj (obrazec)
 • Vloga za enkratno socialno pomoč v Mestni občini Kranj (vloga)
 • Vloga za vpis otroka v vrtec 2018/2019 ( word obrazecpdf dokument)
 • Vloga za vpis otroka v vrtec 2019/2020 (word obrazecpdf dokument)
 • Vloga za prekop posmrtnih ostankov (vloga)
 • Vloga za pridobitev osnovnega zdravstvenega zavarovanja za otroka do 18. leta starosti po 24. točki 15. člena ZZVZZ. (vloga)
 • Obrazec za sofinanciranje e-oskrbe (varovanje na daljavo) (vloga)

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

 • Prijava Medoobčinski inšpekciji (obrazec)
 • Vloga za fotokopiranje polpol izvirnikov (word obrazec)

URAD ZA SPLOŠNE ZADEVE

 • Vloga za prijavo / odjavo uporabnika (vloga)
 • Navodila najemnikom stanovanj v lasti Mestne občine Kranj (navodila)
 • Vloga za izdajo soglasja za posege najemnika v stanovanju/poslovnem prostoru MOK (vloga)
 • Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju MOK (vloga)
 • Ponudba za najem zemljišča (word obrazec)
 • Ponudba za odkup zemljišča (word obrazec)
 • Ponudba za prodajo zemljišča (word obrazec)
 • Vloga za brezplačni prenos zemljišča (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja lastnika za posege najemnika v stanovanju / poslovnem prostoru (word obrazec)
 • Vloga za izdajo soglasja za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja (word obrazec)
 • Vloga za izvedbo vzdrževalnih del v stanovanju (word obrazec)
 • Vloga za najem zemljišča (word obrazec)
 • Vloga za obročno odplačilo dolga (word obrazec)
 • Vloga za odkup stanovanja (word obrazec)
 • Vloga za odpoved najemne pogodbe (word obrazec)
 • Vloga za prenos najemnega razmerja (word obrazec)
 • Vloga za prijavo / odjavo uporabnika (word obrazec)
 • Vloga za prodajo zemljišča (word obrazec)
 • Vloga za sklenitev služnostne pogodbe (word obrazec)
 • Vloga za za vpis / izbris upravnika (word obrazec)
 • Vloga za zamenjavo stanovanja (word obrazec)

SEZNAM 10 NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

SEZNAMI OSEB:

ZAHTEVA ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: